Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie ma za zadanie zabezpieczyć finansowo naszych najbliższych — wskazanych na polisie Uposażonych w razie naszej śmierci. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponuje obecnie jednak znacznie szerszy zakres i dodają do tego także zdrowie. Chociaż jest to kategoria ubezpieczeń dobrowolnych i mają one dowolność w tworzeniu różnorodnych wariantów, to jednak bardzo często są one ze sobą zbieżne. Zdarzenia, od których otrzymujemy ochronę stanowi katalog zamknięty każdej firmy ubezpieczeniowej, a pełen pakiet możliwości można sprawdzić już w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zdarzenia podstawowe objęte ochroną w ramach polisy na życie

Ubezpieczenie na życie, tak jak zostało to już wyżej wskazane, swoim zakresem obejmuje ściśle określone ryzyka. Chociaż firmy tworzą swoje własne warianty, to jednak porównując oferty kilkunastu firm, można zauważyć, że są one do siebie bardzo podobne, a różnice tkwią w szczegółach. Podstawowym ubezpieczeniem, a zarazem fundamentem tej polisy jest ubezpieczenie w razie śmierci. Może być on rozszerzany o dowolny zakres. Ponadto firmy ubezpieczeniowe również i tutaj dają kilka opcji. Co do zasady ubezpieczenie to jest w razie śmierci niezależnie od przyczyny (z uwzględnieniem wyłączeń od odpowiedzialności wskazanych w OWU, np. samobójstwo). Można jednak dodać tutaj również m.in. ubezpieczenie w razie śmierci na wskutek zawału serca, w wypadku komunikacyjnym itp. Wówczas jeżeli np. ubezpieczymy się na 500 000 zł w razie śmierci niezależnie od przyczyny, i dodamy do tego śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego na 100 000, to co do zasady sumy te łączą się. W razie takiej sytuacji osoby Uposażone otrzymają 600 000 zł;

Dodatki do polisy życiowej

Oprócz tego wskazanego już powyżej fundamentu polisy życiowej towarzystwa ubezpieczeniowe proponują szereg innych dodatkowych opcji. Wśród nich można wyróżnić:

– Pobyt w szpitalu: co do zasady towarzystwo ubezpieczenie określa minimalny czas jaki musimy podlegać hospitalizacji, aby móc skorzystać z tego świadczenia;

– Niezdolność do pracy: firmy ubezpieczeniowe zawsze wskazują w swoich OWU, co według nich oznacza niezdolność do pracy. W większości przypadków konieczne jest stracenie zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy;

– Uszczerbek na zdrowiu: odszkodowanie wypłacane jest, jeżeli ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu (zazwyczaj trwałego uszczerbku na zdrowiu) w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wówczas wypłacany jest odpowiedni %, zgodnie z tabelą (od 1 do 100%) OWU towarzystwa; 

– Poważne zachorowanie: w momencie podpisywania umowy powinniśmy zapoznać się z jednostkami chorobowymi, które objęte są w tym przypadku przez daną firmę; 

– Zdarzenia dotyczące bliskich, np. śmierć rodziców, męża czy partnera, urodzenie dziecka.